Общи условия

Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между „С енд И Груп“ ЕООД и лицата, ползващи сайта https://www.sendi-clima.com/ .

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта https://www.sendi-clima.com/

„С енд И Груп“ ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК , със седалище и адрес на управление: , наричано по-долу „С енд И Груп“ или Дружеството.

Лицата, ползващи сайта са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
Сайт означава уебсайта находящ се на https://www.sendi-clima.com/

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на „С енд И Груп“
Следните условия са условията на споразумението между Вас и „С енд И Груп“. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Всички изображения, текстове, и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. „С енд И Груп“ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, „С енд И Груп“ не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

„С енд И Груп“ не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на „С енд И Груп“, дори ако той включва логото на „С енд И Груп“, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на „С енд И Груп“, и че „С енд И Груп“ няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на „С енд И Груп“ не означава, че „С енд И Груп“ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.

Доколкото е позволено от приложимия закон, „С енд И Груп“ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

„С енд И Груп“ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на „С енд И Груп“. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

„С енд И Груп“ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на „С енд И Груп“
Цени.
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

„С енд И Груп“ си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.

При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението.

Допълнителни условия
За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Телефон София

098 8768 694

Email София

sendigroupsf[@]abv.bg

Телефони Бургас

0899 226 311

0887 330 564

Email Бургас

ivan.tzatzarov[@]abv.bg

Адрес Бургас

Слад на едро и шоурум

Индустриален Логистичен Парк - гр. Бургас

Защо климатикът Ви е шумен и как да го поправите?

Какви са най-често срещаните причини за шумния климатик и какво може да направите, за да ги...

Първи срещи с REHAU

Да сте стоплим или охладим  вече не представлява сложен и дълъг процес с труден монтаж и излишни...

Пролетно почистване и грешки в грижата за климатика

Пролетното почистване чука на вратата, а при някои вече най-вероятно е минало, но често пъти...

Избор на климатик

Изборът на климатици се прави за години напред ... Преди да попитате във фирма за климатици трябва...

Климатици VRF

Климатици VRF са големи климатици и представляват сложна климатична инсталация, която е...

R-32 – ново поколение хладилен агент за климатици и термопомпи

Регламент № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз предполага, че до...

Какво представлява технологията Streamer на Daikin

"Streamer Discharge" е вид разреждане на плазма, при което високоскоростни електрони се сблъскват...

Fujitsu General построи нова развойна база

Fujitsu General построи нова развойна база, Център за иновации и комуникация в централата в...